Schwammen

Mir ginn de 26. September fir d'éischt schwammen. 

👉 Ab elo steet ëmmer am e-Bichelchen wéini mir schwamme ginn.